PRETPLATNE KARTE (personalizovane)

Postoji nekoliko vrsta pretplatnih karata:

Mesečna dopuna vozne karte važi od prvog do poslednjeg dana meseca za koji je uplaćena.

Karte za učenike i studente

USLOVI ZA IZRADU I PRATEĆA DOKUMENTACIJA:

Korisnik usluge prevoza treba da donese uredno popunjen formular zahteva za izradu karte (koji može da preuzme sa web stranice preduzeća www.gspns.rs, kao i na svim prodajnim mestima JGSP "Novi Sad") uz prateću dokumentaciju:

A. Učenik osnovne ili srednje škole:

Za izradu karte potrebno je:
1 Dostaviti formular zahteva za izradu karte overen od strane škole da je redovan učenik
2 Prikazati ličnu kartu, đačku knjižicu ili drugi dokument na kome je navedeno mesto stanovanja na uvid radi identifikacije
3 Dostaviti jednu fotografiju, dimenzije 30x25mm
4 Dokaz o uplaćenom novčanom iznosu u skladu sa važećim cenovnikom JGSP "Novi Sad" ili novčani iznos od 375,00 dinara
5 Predaja zahteva se vrši na autobuskoj stanici šalter br. 12

B. Redovan student fakulteta ili više škole:

Za izradu karte potrebno je:
1 Dostaviti formular zahteva za izradu karte overen od strane fakulteta ili više škole da je redovan student
2 Prikazati ličnu kartu i overen indeks fakulteta ili više škole na uvid radi identifikacije.
3 Dostaviti jednu fotografiju, dimenzije 30x25mm
4 Dokaz o uplaćenom novčanom iznosu u skladu sa važećim cenovnikom JGSP "Novi Sad" ili novčani iznos od 375,00 dinara
5 Predaja zahteva se vrši na autobuskoj stanici šalter br. 12

Pri predaji zahteva korisnik je dužan da plati cenu izrade legitimacije, zatim od blagajnika dobija identifikacioni broj na osnovu kojeg nakon 2 dana, na istom mestu gde je predao zahtev, preuzima gotovu pokaznu kartu. Uvažavajući činjenicu da đačke karte kvalifikuju korisnike usluge prevoza za kupovinu mesečnih markica po beneficiranim cenama koje su znatno niže u odnosu na cene za ostale kategorije korisnika, za izradu istih važe određena ograničenja:

Po pitanju godina korisnika, karte se mogu izdavati za:

  • učenike osnovnih škola, ne starije od 16 godina
  • učenike srednjih škola, ne starije od 20 godina
  • studente, ne starije od 26 godina Karte za đake i studente izdaju se za školsku godinu tj. za period od septembra tekuće do septembra naredne godine i uz njih se kupuje mesečna markica.

Mesečne markice kupuju se u kioscima preduzeća kao i u prodajnim objektima u Temerinu i Beočinu.

ŠKOLSKA KARTA

Školska karta za decu od 6 do 10 godina starosti izdaje se za period od godinu dana.

Postoji godišnja školska karta za decu od 6-10 god starosti, koja se izdaje od I do IV zone, cena je ista za sve zone 

Uz školsku kartu se ne kupuje mesečna markica. Prilikom predaje zahteva za izdavanje školskih karata na šalteru 12 na Međumesnoj autobuskoj stanici potrebni su:

Za izradu karte potrebno je:
1 Dostaviti uredno popunjen zahtev za izradu karte overen od strane škola da je korisnik redovan učenik
2 Dostaviti jednu fotografiju (dimenzija kao za ličnu kartu 30x25mm)
3 Đačka knjižica ili drugi dokument na kome je navedeno mesto stanovanja
4 Dokaz o uplaćenom novčanom iznosu u skladu sa važećim cenovnikom JGSP "Novi Sad" ili novčani iznos od 375,00 dinara

 

GODIŠNJA KARTA ZA UČENIKE I STUDENTE DO 26 GODINA STAROSTI

Cena godišnje karte za učenike i studente do 26 godina starosti iznosi 5.000,00 dinara ( u nju nije uračunata cena izrade), cena izrade inosi 375,00 dinara

Važnost karte je godinu dana. Važi od I do IV zone.

5Predaja zahteva se vrši na autobuskoj stanici šalter br. 14

Prilikom predaje zahteva za izdavanje godišnje karte za učenike i studente do 26 godina starosti potrebno je:
1 Uredno popunjen zahtev za izradu karte overen od strane škole/fakulteta da je korisnik redovan učenik /student sa potpisanom saglašnošću za prikupljanje i obradu podataka u svrhu izrade karte
2 Jednu fotografiju veličine kao za ličnu kartu 30mm x 25mm, ne stariju od 6 meseci
3 Đačka knjižica ili drugi dokument na kome je navedeno mesto stanovanja
4 Dokaz o uplaćenom novčanom iznosu u skladu sa važećim cenovnikom JGSP "Novi Sad" ili novčani iznos od 375,00 dinara

 

Karte za penzionere

USLOVI ZA IZRADU I PRATEĆA DOKUMENTACIJA:

Pravo na kartu za penzionere mogu da ostvare lica koja poseduju rešenje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o ostvarivanju prava na penziju.

Za izradu karte potrebno je:
1 Dostaviti rešenje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o ostvarivanju prava na penziju o penziji ili poslednji ček od penzije
2 Dostaviti ličnu fotografiju ne stariju od šest meseci
3 Dokaz o uplaćenom novčanom iznosu u skladu sa važećim cenovnikom JGSP "Novi Sad" ili novčani iznos od 375,00 dinara

Karte za penzionere izrađuju se na šalteru 12 na Međumesnoj autobuskoj stanici preduzeča, a mesečne penzionerske markice se kupuju u kioscima preduzeća. Uz penzionersku pokaznu kartu mogu se kupovati dve vrste penzionerskih markica - po višim i nižim cenama u zavisnosti od toga da li korisnik usluge prevoza ima penziju ispod ili iznad prosečne penzije na nivou opštine Novi Sad.

 

Karte za građane

USLOVI ZA IZRADU I PRATEĆA DOKUMENTACIJA:

Pravo na pretplatne karte za građane mogu da ostvare sva fizička lica bez obzira na status, lica sa prebivalištem, odnosno boravištem u Novom Sadu, strani državljani i dr.

Za izradu karte potrebno je:
1 Prikazati ličnu kartu odnosno drugi identifikacioni dokument na uvid
2 Dostaviti ličnu fotografiju ne stariju od šest meseci
3 Dokaz o uplaćenom novčanom iznosu u skladu sa važećim cenovnikom JGSP "Novi Sad" ili novčani iznos od 375,00 dinara

Karte za građane izrađuju se na šalteru 12 na Međumesnoj autobuskoj stanici, a mesečne građanske markice se kupuju u kioscima preduzeća.

 

Karte za zaposlene građane

USLOVI ZA IZRADU I PRATEĆA DOKUMENTACIJA:

Pravo na pretplatne karte za zaposlene imaju svi zaposleni koji su u radnom odnosu i to na osnovu zahteva poslodavca za kog zaposleni radi, a koji sadrži:

1. ime i prezime zaposlenog,

2. adresu prebivališta, odnosno boravišta.

Za izradu karte potrebno je:
1 Dostaviti zahtev (potvrdu) poslodavca da je zaposleni u radnom odnosu
2 Prikazati ličnu kartu na uvid
3 Dostaviti ličnu fotografiju ne stariju od šest meseci
4 Dokaz o uplaćenom novčanom iznosu u skladu sa važećim cenovnikom JGSP "Novi Sad" ili novčani iznos od 375,00 dinara

Uz pretplatne karte za zaposlene kupuju se radničke mesečne markice na šalterima 15, 16 i 17 na Međumesnoj autobuskoj stanici preduzeća na osnovu zahteva poslodavaca koji su izvršili plaćanje na račun preduzeća.

Mesečna markica za ovu kategoriju putnika može se kupiti samo organizovano preko preduzeća, ne može da je kupi pojedinac.

 

 

Karte za nosioce prava na novčanu i socijalnu pomoć

USLOVI ZA IZRADU I PRATEĆA DOKUMENTACIJA:

Korisnici pretplatnih karata za materijalno obezbeđenje ostvaruju pravo na istu podnošenjem zahteva za izradu karte pod uslovima utvrđenim za korisnike građanske pretplatne karte. Uz kartu za materijalno obezbeđenje kupuje se mesečna markica na osnovu overenog spiska nadležnog Centra za socijalni rad. Pravo na markice za materijalno obezbeđenje imaju isključivo lica koja se nalaze na spisku i koja su nosioci materijalnog obezbeđenja.

Za izradu karte potrebno je dostaviti:
1 Prikazati ličnu kartu odnosno drugi identifikacioni dokument na uvid
2 Dostaviti ličnu fotografiju ne stariju od šest meseci
3 Dokaz o uplaćenom novčanom iznosu u skladu sa važećim cenovnikom JGSP "Novi Sad" ili novčani iznos od 375,00 dinara

Mesečne markice za korisnike materijalnog obezbeđenja kupuju se na šalteru 12 na Međumesnoj autobuskoj stanici preduzeća.