Izvod iz Odluke o o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada

 

NAČIN RADA VOZNOG OSOBLJA I OBAVEZE PUTNIKA

Član 36.

Vozno osoblje vozila čine vozač, kondukter i kontrolor, u zavisnosti od načina organizacije naplate vozne karte.

Vozno osoblje iz stava 1 ovog člana dužno je da putnikku koji se u vozilu zatekne bez važeće vozne karte, odnosno isprave na osnovu koje ima pravo na prevoz i koji odbije da kupi voznu i posebnu kartu, sačini zapisnik u skladu sa članom 43. ove odluke.

Vozno osoblje može da se obrati za pomoć ovlašćenom licu organa nadležnog za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: ovlašćeno lice), radi utvrđivanja identiteta i udaljavanja iz vozila putnika koje postupi suprotno ovoj odluci.

 

Član 37.

Vozač ne sme da pokrene vozilo sa stajališta posle ukrcavanja i iskrcavanja putnika iz vozila, dok ne proveri da li su sva vrata na vozilu zatvorena.

Član 38.

Vozno osoblje je dužno da za vreme rada nosi službeno odelo predviđeno aktom Preduzeća, i da na reveru odela ima vidno istaknutu službenu legitimaciju, kao i da se prema putnicima ophodi sa pažnjom i predusretljivošću.
Službena legitimacija iz stava 1. ovog člana sadrži: naziv Preduzeća, broj, ime i prezime, i fotografiju lica iz člana 36. stav 1. ove odluke.

Član 39.

Ovlašćeno lice iz člana 36. ove odluke dužno je da prilikom kontrole ima na vidnom mestu istaknutu službenu legitimaciju.

Član 40.

Vozač je dužan da se pridržava reda vožnje i da zaustavi vozilo na svim stajalištima na liniji.
Ukrcavanje i iskrcavanje putnika iz vozila dozvoljeno je na stajalištu dok vozilo stoji, osim u slučaju većih zastoja.

Član 41.

Vozač ne sme da napusti vozilo kada se u njemu nalaze putnici, osim u slučaju otklanjanja opasnosti i sprečavanja nastupanja štetnih posledica po putnike i vozilo.
Vozač može da napusti vozilo u slučaju iz stava 1. ovog člana, nakon bezbednog kočenja i prekida rada motora vozila.

Član 42.

Prilikom ukrcavanja u vozilo putnik je dužan da uđe na prednja vrata i da voznom osoblju pokaže važeću voznu kartu, odnosno da istu kupi kod vozača, odnosno konduktera.
Putnik za vreme vožnje mora da ima važeću voznu kartu ili ispravu na osnovu koje ima pravo na prevoz i da je na zahtev lica iz člana 36. ove odluke pokaže, radi kontrole.
Putnik koji se u vozilu zatekne bez važeće vozne karte, odnosno isprave na osnovu koje ima pravo na prevoz, dužan je, da na zahtev lica iz člana 36. ove odluke, pokaže ličnu kartu ili drugu javnu ispravu o identifikaciji, i da plati voznu i posebnu kartu.

Član 43.

Ukoliko putnik odbije da kupi posebnu kartu, kontrolor je dužan da sačini zapisnik.

Podaci iz zapisnika iz stava 1. ovog člana o putnicima koji ne kupe posebnu kartu unose se u službenu evidenciju i dostavljaju komunalnoj policiji, radi izdavanja prekršajnog naloga.

U slučaju da je komunalni policajac prisutan u kontroli, putniku koji nije kupio posebnu kartu će izdati prekršajni nalog.

Posebna karta iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži podatke o:

- putniku (ime, prezime, datum rođenja, adresu, matični broj, odnosno broj lične karte i sl.)

- stajalištu, odnosno između kojih stajališta je putnik zatečen bez vozne karte,

- liniji javnog prevoza i garažnom broju vozila,

- voznoj karti koju je putnik bio dužan da ima kod sebe,

- ceni utvrđenoj aktom iz člana 7. stav 3. ove odluke,

- datumu izdavanja i službenom broju kontrolora.

 

Član 44.

Lice iz člana 36. ove odluke može da oduzme pretplatnu voznu kartu ako je putnik koristi suprotno odredbama ove odluke, ili ukoliko posumnja u njenu verodostojnost.

 

Član 45.

U slučaju prekida vožnje zbog tehničke neispravnosti vozila, putnici mogu sa istom voznom kartom da nastave vožnju drugim vozilom Preduzeća na istoj liniji.
Ukoliko u poslednjoj vožnji dođe do kvara vozila, Preduzeće je dužno da obezbedi drugo vozilo kojim će putnici, sa istom voznom kartom, nastaviti započetu vožnju.

Član 46.

Stvari nađene u vozilu i na stajalištu, predaju se voznom osoblju.
Za stvari iz stava 1. ovog člana, vozno osoblje će nalazaču izdati potvrdu u kojoj će naznačiti naziv Preduzeća, broj linije, broj vozila, vreme nalaženja i kratak opis nađene stvari.
Ukoliko se vlasnik nađene stvari ne pronađe za vreme vožnje, vozno osoblje će stvari i kopiju potvrde predati ovlašćenoj službi Preduzeća odmah po završetku vožnje.

Član 47.

Zabranjeno je:
1. voziti se vozilom bez važeće vozne karte,
2. ulaziti u vozilo u napitom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci,
3. unositi u vozilo oružje, osim licima koja su posebnim propisima ovlašćena za nošenje oružja,
4. unositi u vozilo stvari kojima se na bilo koji način mogu ugroziti putnici, vozno osoblje i samo vozilo,
5. unositi u vozilo zapaljive i eksplozivne, odnosno opasne materije,
6. uznemiravati u vozilu putnike i vozno osoblje pevanjem, sviranjem, vikom, nepristojnim izrazima i drugim sličnim postupcima,
7. bacanje otpadaka,
8. oštećivanje vozila, njegovih natpisa, oznaka i reklamno-propagandnih poruka, odnosno video - uređaja u vozilu,
9. u vozilu ometanje naplate vozne karte, ukrcavanje i iskrcavanje putnika iz vozila, onemogućavanje ili otežavanje smeštaja putnika u vozilu,
10. onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata vozila, kao i nasilno otvaranje vrata na vozilu,
11. parkirati vozilo na površinama javne namene izvan izgrađenih autobuskih okretnica i autobuskih terminala i
12. uvoditi u vozilo životinje.

...

član 57 a

Novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizčko lice ako:

  1. na zahtev lica iz člana 36. ove odluke odbije da pokaže voznu kartu ili voznu ispravu (član 43.),
  2. postupa suprotno odredbama člana 47. izuzev tačke 11. ove odluke.