Документација

 

 

Програм текућих субвенција 2015

Програм инвестиционих активности 2015

Програм пословања за 2015.

Програм пословања за 2017.

Измена програма пословања за 2017.

  Биланс стања 2015

   Биланс успеха 2015

  Токови готовине

  Извештај о осталом резултату 2015

  Извештај о променама на капиталу 2015

  Извештај о реализацији програма пословања за 2015

  Извештај о токовима готовине 2015

  Извештај ревизије ел. потписан

 Напомене 2015

 Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

 Одлука НО о усвајању правилника о ближем уређивању поступка ЈН

 Правилник о поступку унутрашњег узбуњивача

 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

 Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад за 2016. годину

 Измена програма пословања за 2016. годину

 Oдлука о програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" за 2016. годину

 Програм за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад за 2016. годину

 

Kвартални извештај за 2016.

 

I kвaртал

 Образац 1

 Образац IА

 Образац 12

  Обрасци 1Б,2,3

Образац 4

Обрасци 5,6,7,8,9,10,11

 

II kвaртал

 Образац 1

 Образац 1А

  Образац 1Б

Обрасци 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Образац 12

 

III kвaртал

Образац 1

Образац 1А

Образац 1Б

Обрасци 2,3

Образац 4

Обрасци 5,6,7,8,9,10,11

Образац 12

Одлука о усвајању извештаја о усклађености планираних и реализованих активности

Збирни приказ планираних и реализованих показатеља

 

IV kвaртал

 Образац 1

 Образац IА

 Образац 1Б

  Обрасци 2,3,4

Обрасци 5,6,7,8,9

Образац 12

Извештај о инвестицијама

 

I kвaртал за 2017.

 Образац 1

 Образац 1A

 Образац 1B

 Образац 2,3,4,5,6

 Образац 7,8,9,10,11

 Образац 12