Dokumentacija

Dokumentacija za 2019. godinu

Odluka o izmenama i dopunama programa poslovanja JGSP Novi Sad za 2019. godinu I deo

Odluka o izmenama i dopunama programa poslovanja JGSP Novi Sad za 2019. godinu II deo

Odluka o izmenama i dopunama programa poslovanja JGSP Novi Sad za 2019. godinu

Program poslovanja za 2019. godinu

Odluka o izmeni programa poslovanja za 2019. godinu

Izmena programa poslovanja za 2019. godinu

Izmena programa poslovanja V za 2019. godinu

Izmena programa poslovanja VI za 2019. godinu

 


  

Dokumentacija za 2018. godinu

 Program poslovanja za 2018. godinu 

 Izmena programa poslovanja za 2018. godinu

 Izmena programa poslovanja za 2018 godinu I

 Izmena programa poslovanja za 2018. godinu II

 Izmena programa poslovanja za 2018. godinu III

 Izmena programa poslovanja za 2018. godinu VI

 Izmena revizora za 2018. godinu

 


 

Dokumentacija za 2017. godinu

 Program poslovanja 2017.

 Izmena programa poslovanja za 2017.

 Dugorocni plan razvoja 2017-2026. godinu

 Izmena programa poslovanja II за 2017. godinu

 Izmena programa poslovanja III за 2017. godinu

 Izveštaj revizora za 2017. godinu

 


 

Dokumentacija za 2016. godinu

Finansijski i revizorski izveštaj za 2016. godunu

 Program poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad za 2016. godinu

 Izmena programa poslovanja za 2016. godinu

 Odluka o programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad za 2016. godinu

 Program za obezbeđivanja uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad 2016. godinu

 Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

 Odluka NO o usvajanju pravilnika o blizem uredjivanju postuka JN

 Pravilniik o postupku unutrašnjeg uzbunjivača

 Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

 


  

Kvartalni izvestaji

I kvartal za 2019

 Kvartal I za 2019.


II kvartal za 2019

 Kvartal II za 2019.


I kvartal za 2018

 Obrazac 1A

 Obrazac 1B

 Obrazac 2-3

 Obrazac 4

 Obrazac 5-11

 Obrazac 12

 II kvartal za 2018

 Obrazac 1

 Obrazac 1A

 Obrazac 1B

 Obrazac 2-3

 Obrazac 4

 Obrazac 5-11

 Obrazac 12

III kvartal za 2018

 Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JGSP "Novi Sad"

IV kvartal za 2018

 Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JGSP "Novi Sad"


 I kvartal za 2017

 Obrazac 1

 Obrazac 1A

 Obrazac 1B

 Obrazac 2,3,4,5,6

 Obrazac 7,8,9,10,11

 Obrazac 12

 II kvartal za 2017

 Obrazac 1

 Obrazac 1A

 Obrazac 1B

 Obrazac 2,3

 Obrazac 4

 Obrazac 5,6,7,8,9,10,11

 Obrazac 12

 III kvartal za 2017.

 Obrazac 1 1

 Obrazac 1A

 Оbrazac 1B

 Obrazac 2 i 3

 Obrazac 4

 Obrasci 5,6,7,8,9,10,11

 Obrazac 12

 

 IV kvartal za 2017.

 Obrazac 12, 1-3

 Obrazac 3-11


 I kvartal za 2016.

 Obrazac 1

 Obrazac IА

 Obrazac 12

 Obrasci 1Б,2,3

Obrazac 4

Obrasci 5,6,7,8,9,10,11

 II kvartal za 2016.

 Оbrazac 1

 Оbrazac 1А

 Оbrazac 1Б

Оbrasci 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Obrazac 12

 III kvartal za 2016.

Obrazac 1

Obrazac 1А

Obrazac 1B

Obrasci 2,3

Obrazac 4

Obrasci 5,6,7,8,9,10,11

Оbrazac 12

Odluka o usvajanju izveštaja o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti

Zbirni prikaz planiranih i realizovanih pokazatelja

 IV kvartal za 2016.

 Obrazac 1

 Obrazac IА

 Obrazac 1Б

 Obrasci 2,3,4

Obrasci 5,6,7,8,9

Obrazac 12

Izveštaj o investicijama

  IV kvartal za 2016.

 Obrazac 12,1-3

 Obrazac 4-11