Карте за запослене

Право на ову врсту картице имају сви запослени.

Право на улазак на перон Аутобуске станице имају сви купци месечних претплата за зоне у међумесном саобраћају (све зоне које се завршавају са словом). 

Тип картице: Паметна пластична бесконтактна картица
Врста претплате: МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА Важи од 1. до последњег дана у месецу
Важење картице: 5 година

ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ИЛИ АЖУРИРАЊА ПОСТОЈЕЋЕ КАРТИЦЕ

На једном од продајних места корисник треба да преда следећа документа за израду или ажурирање картице:

За израду карте потребно је:
1 Испуњен Захтев за израду картице са потписаном Изјавом за прикупљање и обраду података у сврху израде карте који може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
2 Потписано Обавештење о обради података о личности које може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
3 Приказати личну карту односно други идентификациони документ на увид
4 За ИЗРАДУ картице доставити личну фотографију не старију од шест месеци, димензија 30x25мм
5 Износ за израду или ажурирање картице.

Приликом предаје Захтева за израду картице благајник кориснику предаје потврду о преузетом Захтеву и извршеној уплати новчаних средстава на којој је одштампан датум преузимања израђене карте.

Ажурирање се наплаћају у свим случајевима, осим једном годишње када запослени промени врсту картице у картицу за грађане и обрнуто. 

КУПОВИНА ПРЕТПЛАТА

Процедура којом послодавац уплаћује месечну претплату описана је овде.

Месечне карте важе од првог до последњег дана у месецу.

Након што послодавац уплати износ за месечне претплате и од ЈГСП "Нови Сад" добије рачун картица постаје врло брзо активна, а најкасније у року од пет сати.

Месечне претплате може да купи само послодавац за своје запослене. 

У СЛУЧАЈУ ПРОМЕНЕ ПОСЛОДАВЦА

Приликом промене послодавца потребно је на маил адресу нсмарт@гспнс.рс послати на меморандуму новог послодавца име, презиме и адресу пребивалишта или боравишта запосленог и број НСмарт картице.