INFORMACIJA O PRAVILIMA KORIŠĆENJA USLUGE SISTEMA ELEKTRONSKE NAPLATE KARATA

(www.nsmart.rs)

1. NSMART - sistem elektronske naplate voznih karata predstavlja integrisanu informatičku celinu koja objedinjuje više funkcija u cilju obezbeđivanja razvoja i unapređenja kvaliteta pružanja usluge javnog prevoza, načina upravljanja sistemom prevoza, kao i organizaciju i efikasnost rada Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća (u daljem tekstu: preduzeće) i nadzora nad troškovima.
Pravo na prevoz na linijama preduzeća putnik ostvaruje na osnovu važeće, odgovarajuće i validirane vozne karte (u daljem tekstu: vozna karta).
2. VRSTE VOZNIH KARATA: papirne, elektronske i beskontaktne čip kartice.
Papirna vozna karta je vozna karta koju vozač-kondukter izdaje putniku u vozilu, na način da je štampa u vidu slipa na štampaču integrisanom u sklopu softvera i hardvera vozačke konzole.
Elektronska karta je vozna karta koju putnik kupuje putem „web portal“-a preduzeća i mobilne aplikacije NSMART i aktivira putem validatora u vozilu.
Beskontaktne vozne karte: personalizovane i nepersonalizovane.  
3. Personalizovane i nepersonalizovane vozne karte se dopunjuju na prodajnim mestima preduzeća, putem „web portal“-a preduzeća i mobilne aplikacije NSMART.
Svi korisnici koji uplate odgovarajući iznos za mesečnu ili godišnju dopunu vozne karte, u skladu sa cenovnikom preduzeća, imaju pravo na neograničeni broj vožnji na linijama javnog prevoza u skladu sa vrstom kupljene vozne karte. Mesečna dopuna vozne karte važi od prvog do poslednjeg dana u mesecu za koji je uplaćena, a godišnja vozna karta važi godinu dana od dana izdavanja. U slučaju dopune putnik dobija potvrdu o iznosu kredita na voznoj karti.
Preduzeće ne prima naknadne reklamacije putnika na vozne karte, te je putnik u obavezi da proveri podatke na preuzetom isečku.
4. Personalizovanu voznu kartu putnik validira prilikom ulaska u vozilo na validatoru na način da beskontaktnu voznu kartu, odnosno mobilni telefon prisloni uređaju za validaciju ili na zahtev vozača prisloni na vozačku konzolu, pri čemu se u memoriju odgovarajuće vozne karte odnosno u mobilni telefon upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji. U slučaju da je vozna karta ispravna na validatoru se aktivira odgovarajuća zvučna i svetlosna signalizacija - zeleno svetlo i prateći zvuk, a ukoliko je neispravna, na validatoru se aktivira odgovarajuća svetlosna signalizacija - crveno svetlo i prateći zvuk.
U slučaju da je vozna karta neispravna, odnosno da nije validirana putnik nema pravo na uslugu javnog prevoza.
Nepersonalizovanu voznu kartu putnik validira prilikom ulaska u vozilo na validatoru ili na vozačkoj konzoli kod vozača na način da beskontaktnu voznu kartu, odnosno mobilni telefon prisloni uređaju za validaciju pri čemu se aktivira vozna karta koja važi u toj zoni te se za iznos cene vozne karte umanjuje kredit sa elektronskog novčanika. U slučaju da na elektronskom novčaniku nema dovoljno avansno uplaćenih sredstava putnik nema pravo na uslugu javnog prevoza i u obavezi je da pojedinačnu voznu kartu kupi kod vozača ili da napusti vozilo.
5. Na linijama na kojima validaciju voznih karata kontroliše vozač-kondukter, u slučaju da putnik odbije da kupi voznu kartu, odnosno ne validira voznu kartu, a koji i nakon molbe vozača-konduktera ne želi da napusti vozilo, vozač-kondukter je dužan da pozove dispečera i da na njegov nalog zaustavi vozilo i pozove policiju, odnosno komunalnu miliciju.
6. Na osnovu važeće i validirane vozne karte putnik ostvaruje pravo na korišćenje usluge javnog prevoza.
Ukoliko putnik koji je prilikom kontrole zatečen u vozilu odbije da kontroloru ili drugom ovlašćenom licu (policajcu i/ili komunalnom policajcu) ustupi voznu kartu radi provere, smatraće se da ne poseduje važeću voznu kartu.
U slučaju da je vozna karta putnika neispravna prilikom validacije, odnosno kontrole, podaci sa vozne karte se zapisuju u listu neispravnih voznih karata i prenose se u računarski centar preduzeća radi dalje obrade.
Putnik sa personalizovanom voznom kartom bez upisane elektronske karte u pretplati za mesec u kome se vrši kontrola, isteklom personalizovanom voznom kartom bez upisane elektronske karte u pretplati za mesec u kome se vrši kontrola, smatra se putnikom bez važeće vozne karte.
Ako se u postupku kontrole utvrdi da putnik nije izvršio validaciju važeće personalizovane vozne karte i da je u sistemu elektronske naplate evidentirano da je vozna karta korišćena i da nije validirana, odnosno da se putnik nije pridržavao pravila o korišćenju vozne karte, kontrolor je dužan da putniku izda opomenu da će sledeći put njegova vozna karta, u slučaju da ne bude validirana, biti blokirana, nakon čega putnik može da završi započetu vožnju.
7. Kontrolor je ovlašćen da putniku naplati posebnu kartu u skladu sa važećim cenovnikom preduzeća u slučaju da je putnik: u vozilu zatečen bez važeće vozne karte; odbio da ustupi voznu kartu na uvid kontroloru; u vozilu zatečen sa blokiranom voznom kartom.
8. Putniku koji ne plati posebnu kartu u vozilu, kontrolor je dužan da odštampa i uruči zapisnik o izvršenoj kontroli.
U slučaju da putnik ne plati posebnu kartu u vozilu, kontrolor će proslediti zapisnik komunalnoj miliciji radi izdavanja prekršajnog naloga.
9. U slučaju da je kontrolor personalizovanu voznu kartu blokirao, deblokada vozne karte putnika će se izvršiti na njegov zahtev nakon što putnik ovlašćenom licu dostavi dokaz  o uplati deblokiranja vozne karte.
10. Kontrolor je dužan da od putnika oduzme i po potrebi blokira voznu kartu, izda potvrdu o oduzimanju i naplati posebnu kartu u slučaju da putnik:
- zloupotrebi personalizovanu voznu kartu na način da je ista korišćena od strane drugog lica, da se koristi u zoni, na liniji, naseljenom mestu za koju nije predviđena i u slučaju druge vrste zloupotrebe,
- koristi oštećenu, odnosno neupotrebljivu personalizovanu voznu kartu;
- koristi blokiranu personalizovanu voznu kartu, odnosno u slučaju korišćenja istekle personalizovane vozne karte,
- koristi oštećenu, odnosno neupotrebljivu nepersonalizovanu i papirnu voznu kartu,
- koristi voznu kartu bez avansno uplaćenih sredstava.
11. Oštećena, odnosno neupotrebljiva vozna karta je vozna karta: koja ne može biti očitana, i na kojoj se ne može utvrditi identitet putnika u slučaju personalizovane vozne karte. U slučaju da se putniku oduzme vozna karta, kontrolor je dužan da mu uruči zapisnik o oduzimanju vozne karte koji sadrži: datum oduzimanja, liniju, broj oduzete kartice i službeni broj kontrolora.
12. U slučaju da putnik izgubi voznu kartu treba da obavesti preduzeće o gubitku iste, kako bi je preduzeće blokiralo zbog dalje zloupotrebe ili izvrši blokiranje putem web portala.
13. Putniku se neće vratiti vozna karta u slučaju da je oštećena i neupotrebljiva.